wallpaper inlogscherm ALGEMENE VOORWAARDEN WEBHOSTING EN WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBHOSTING

Publicatiedatum: 1 augustus 2020

Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (artikel 1-2)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RE-Design website: dienstverlener, welke is gevestigd te Almere en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66684897, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden. RE-Design website heeft als website: https://www.re-designwebsite.nl.
 2. Klant: (rechts)persoon die de opdracht voor dienstverlening aan RE-Design website heeft aangevraagd, ofwel heeft verstrekt.
 3. Partijen: RE-Design website en Klant.
 4. Offerte: aanbod van in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten, waarmee wordt beoogd een overeenkomst aan te gaan.
 5. Opdrachtbevestiging: het schriftelijk of elektronisch akkoord van Klant op de door RE-Design website aangeboden offerte, dan wel de schriftelijke of elektronische bevestiging van RE-Design website waarin de diensten zijn omschreven.
 6. Overeenkomst: deze algemene voorwaarden, de opdrachtverlening ofwel opdrachtbevestiging, waaronder begrepen de door RE-Design website uitgebrachte offerte, voor zover Partijen daarvan niet zijn afgeweken.
 7. Opdracht: de overeenkomst tussen RE-Design website en Klant.
 8. Diensten: de prestaties die RE-Design website zal verrichten of verricht aan Klant.
 9. Abonnement: de overeenkomst waarbij Partijen zich verbinden om gedurende een zekere tijdsperiode continue of steeds opnieuw prestaties te verrichten en af te nemen.
 10. Account: toegangsrecht tot een gebruikersomgeving, waarmee Klant de diensten kan beheren en configureren.
 11. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.
 12. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).
 13. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 14. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van RE-Design website, alsmede alle overeenkomsten tussen Partijen, waarop RE-Design website deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover hiervan niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RE-Design website, voor de uitvoering waarvan door RE-Design website derden dienen te worden betrokken, één en ander rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 (inschakeling derden).
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen Partijen als de nietige of vernietigde bepaling.
 4. Voor specifieke diensten of producten kan RE-Design website aanvullende voorwaarden opstellen. Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is geregeld in aanvullende voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden.
 5. RE-Design website is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd van toepassing.

 

Totstandkoming van de overeenkomst (artikel 3)

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Klant kan direct vanaf de website van RE-Design website via een inschrijf- of aanmeldformulier diensten aanvragen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van de email van RE-Design website, met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
 2. Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan, de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk en kosteloos te ontbinden.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door Klant verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 4. Na aanvaarding van het aanbod kan de overeenkomst door Partijen slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. RE-Design website is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aan te passen waarop RE-Design website het aanbod deed.

 

Inhoud, uitvoering, verplichtingen van Klant en gedragsregels (artikel 4-6)

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de van de opdracht

 1. RE-Design website zal de diensten naar beste inzicht, met zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. RE-Design website zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. RE-Design website biedt echter geen garanties
  over kwaliteit en beschikbaarheid.
 3. RE-Design website zal Klant toegang tot een account verschaffen, waarmee Klant de diensten kan beheren naar eigen inzicht. Iedere actie die via het account van Klant of een door Klant aangemaakt account plaatsvindt, valt onder de verantwoordelijkheid van Klant. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden, of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan RE-Design website te melden, zodat RE-Design website maatregelen kan nemen.
 4. RE-Design website zal zich voor Klant beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon en e-mail tijdens reguliere kantooruren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Klant

 1. Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens, waarvan RE-Design website aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan RE-Design website worden verstrekt.
 2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van RE-Design website zal ontstaan, die enige onbeschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken, dient Klant RE-Design website daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Na waarschuwing door Klant, zal RE-Design website maatregelen treffen en er alles aan doen om onbeschikbaarheid van diensten te voorkomen. Alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt worden in rekening gebracht aan Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Het is Klant in geen geval toegestaan de diensten te gebruiken voor toepassingen met verhoogd risico, waarbij een fout in de diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van toepassingen met verhoogd risico zijn:
  a. Vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken;
  b. Medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen;
  c. Systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD;
  d. Systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG), of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.
 4. Klant garandeert ten opzichte van RE-Design website dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten door Klant. Klant dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van vergunningen of andere toestemming van overheidsinstanties of derden indien dit noodzakelijk is voor het specifieke gebruik van de diensten.

 

Artikel 6. Gedragsregels

 1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de diensten de Nederlandse of andere op Klant of RE-Design website van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is door RE-Design website verboden om met gebruikmaking van de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten;
  b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten, of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  f. ongevraagde commerciële (SPAM), charitatieve of ideële communicatie bevat;
  g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of die spyware bevat;
  h. Crypto mining services (vastleggen van de transacties die in het bitcoin netwerk plaatsvinden op de Bitcoin blockchain) betreffen.
 3. Het verspreiden van pornografische materialen via de diensten is alleen toegestaan voor zover dit in het aanbod uitdrukkelijk als toegestaan is vermeld.
 4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van RE-Design website of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van RE-Design website, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks RE-Design website, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 5. Indien naar het oordeel van RE-Design website hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RE-Design website of derden en, of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, Denial-of-Service aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RE-Design website gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Indien Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak, is RE-Design website gerechtigd de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen te verhalen op Klant.
 6. Indien RE-Design website een melding ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal RE-Design website Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de melding of overtreding. Klant dient binnen zeven (7) dagen hierop te reageren, waarna
  RE-Design website de reactie in behandeling neemt en beoordeelt.
 7. Indien RE-Design website van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal hij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval RE-Design website een back-up zal maken). RE-Design website zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. RE-Design website zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 8. RE-Design website is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 9. Hoewel RE-Design website ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is RE-Design website nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

 

Wijzigen van de diensten (artikel 7)

Artikel 7. Wijzigen van de diensten

 1. Indien tijdens het verrichten van de diensten blijkt dat zich wijzigingen voordoen in doorlooptijd, ofwel overeengekomen aard van de diensten, informeren Partijen elkaar hierover zo spoedig mogelijk en gaan zij in overleg om te bezien in hoeverre dit tot wijziging van de overeenkomst dient te leiden. Bij dit overleg nemen Partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 2. Indien bij wijziging in de overeenkomst extra kosten verbonden aan verbonden zijn, wordt dit beschouwd als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Domeinnamen en opslag van datalimieten (artikel 8-9)

Artikel 8. Aanvraag domeinnamen

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van, en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. RE-Design website vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van RE-Design website, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Klant vrijwaart en houdt RE-Design website schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens, of door Klant. RE-Design website is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en, of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RE-Design website.
 4. Klant dient zich te houden aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. RE-Design website zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 5. RE-Design website heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen, indien Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst. Dit is uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming welke is vastgelegd in een schriftelijke ingebrekestelling.
 6. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is RE-Design website gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

 

Artikel 9. Opslag en datalimieten

 1. RE-Design website kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand, die Klant mag, of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten.
 2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan RE-Design website na verzending van ten minste één (1) waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, het abonnement van Klant eenzijdig omzetten naar een abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
 3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

 

Inschakeling derden (artikel 10)

Artikel 10. Inschakeling derden
RE-Design website heeft het recht om bij het verrichten van de opdracht, dan wel een deel ervan, derden in te schakelen, indien en voor zover RE-Design website voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit nuttig of noodzakelijk acht. RE-Design website zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met Opdrachtgever. Voor zover de derde eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Partijen.

 

Tarieven en betalingsvoorwaarden (artikel 11-12)

Artikel 11. Tarieven

 1. Alle door RE-Design website genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens, en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft RE-Design website het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Indien de overeenkomst een abonnement betreft, is RE-Design website gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.
 4. Voor tariefwijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de diensten en van deze algemene voorwaarden.
 5. Meerwerk als bedoeld in artikel 7, lid 2, wordt vergoed volgens dezelfde tarieven als waarvoor de oorspronkelijk opdracht wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

 1. RE-Design brengt de diensten vooraf via facturen in rekening.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
 3. Indien Klant niet of niet geheel binnen de afgesproken termijn heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  a. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn, een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente;
  b. Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  c. De voor Klant gehoste websites en andere materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 6. Indien Klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is RE-Design website zonderenige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van RE-Design website op vergoeding van schade, gederfde winst
  en interest.
 7. Klant dient binnen zeven (7) dagen na de dag van de verzending van de factuur, schriftelijk aan RE-Design website kenbaar te maken, indien hij bezwaar heeft omtrent de hoogte van de factuur. De betalingstermijn wordt in dat geval niet opgeschort.

 

Duur, opschorting en beëindiging van de overeenkomst (artikel 13-14)

Artikel 13. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst heeft een duur van de periode die nodig is om de diensten te leveren. Indien de overeenkomst een abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden.


Artikel 14. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien een vaste looptijd voor het abonnement is overeengekomen, mogen Partijen de overeenkomst niet eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, tenzij er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals in dit artikel nader is omschreven.
 2. Indien Klant in gebreke is om tijdig de overeenkomst op te zeggen, wordt een abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn omgezet naar een termijn voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één (1) maand worden opgezegd.
 3. RE-Design website mag de overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  a. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  b. Het faillissement van Klant is aangevraagd;
  c. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  d. De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
 4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van RE-Design website op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door RE-Design website is uitgevoerd. Indien deontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft RE-Design website recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 5. Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst door ieder van Partijen worden ontbonden. Van overmacht is sprake, indien een tekortkoming een Partij niet kan worden toegerekend. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend;
  a. storingen en verbindingen met het internet en in netwerken;
  b. storingen in de telecommunicatie-infrastructuur;
  c. storingen van publieke infrastructuur en, of diensten van RE-Design website, die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen, of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
  d. tekortkomingen van leveranciers van RE-Design website, die RE-Design website niet kon voorzien en waar RE-Design website diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
  e. overheidsmaatregelen, stakingen, oorlogen, of terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 6. Een tekortkoming kan een Partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.
 7. Indien een overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft elke Partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Intellectuele eigendomsrechten (artikel 15)

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomstdoor RE-Design website ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen
  berusten uitsluitend bij RE-Design website of diens licentiegevers.
 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is RE-Design website toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens materialen. Indien RE-Design website door middel van technische bescherming deze materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

 

Aansprakelijkheid, vrijwaring en vervaltermijn (artikel 16-17)

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. RE-Design website is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder in dit artikel genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
 2. RE-Design website is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door hem niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het tarief dat RE-Design website voor zijn diensten in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan twaalf (12) hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twaalf (12) maanden.
 3. De aansprakelijkheid van RE-Design website wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien KlantRE-Design website onverwijld, maar niet later dan dertig (30) dagen na ontdekking van de schade, en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RE-Design website ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RE-Design website in staat is adequaat te reageren.
 4. RE-Design website is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor;
  a. enige schade geleden door maatregelen die RE-Design website in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
  b. schade uit onbeschikbaarheid van de diensten, verloren gegevens en doorbreking van etnische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en;
  c. indirecte gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 17. Vrijwaring en vervaltermijn

 1. De in artikel 16 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RE-Design website.
 2. Klant is jegens RE-Design website aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart RE-Design website tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 6. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de diensten toch onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt. De overeenkomst eindigt bij afronding van de werkzaamheden door RE-Design website en de volledige betaling van de op de opdracht betrekking hebbende factuur of facturen door Klant.
 3. Voor zover de wet of deze voorwaarden niet anders bepalen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant tegenover Re-Design website, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten (artikel 18)

Artikel 18. Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

 1. Het is Klant niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met RE-Design website te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RE-Design website.
 2. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één Klant, zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

 

Geheimhouding en de bescherming van persoonsgegevens (artikel 19-20)

Artikel 19. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van die informatie.
 2. RE-Design website zal de grootst mogelijke (voorzorgs-) maatregelen treffen om de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Klantgegevens zullen te allen tijde worden bewaard op een extra beveiligde server.
 3. RE-Design website zal ervoor zorgdragen dat de opslagperiode van de door RE-Design website opgeslagen persoonsgegevens tot een strikt wettelijk minimum wordt beperkt. De persoonsgegevens zullen alleen voor de te dienen doelen gedeeld worden met derden. In sommige gevallen is schriftelijke toestemming van Klant vereist.
 4. RE-Design website zal op verzoek van Klant vertrouwelijke documenten of elektronische bestanden die Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft gesteld binnen een redelijke termijn aan Klant retourneren, dan wel vernietigen op een veilige en vertrouwelijke wijze. Deze verplichting dwingt in geen geval tot het vernietigen van correspondentie tussen Klant en RE-Design website, waaronder e-mail inclusief bijlagen.

 

Artikel 20. Bescherming persoonsgegevens

 1. RE-Design website zal bij of in verband met de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.
 2. RE-Design website zet zich volledig in om te allen tijde verantwoord om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens conform de vereisten vanuit de AVG.
 3. Op grond van de AVG wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als een verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en RE-Design website als verwerker.
 4. Op het moment dat de overeenkomst tot stand komt komen Partijen een verwerkersovereenkomst overeen. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RE-Design website als verwerker uitvoert ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke en maakt evenals de algemene voorwaarden integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Partijen.

 

Toepasselijkheid recht, klachten en geschillen (artikel 21-22)

Artikel 21. Toepasselijk recht en klachten

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant binnen veertien (14) dagen na ontdekking van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan RE-Design website.
 3. Indien een klacht gegrond is zal RE-Design website de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RE-Design website slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (opschorting en beëindiging van de overeenkomst).

 

Artikel 22. Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig indien Partijen, of één Partij dit aanwezig acht.
 2. Partijen zullen geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk onderling oplossen, ofwel in der minne. Indien dit voor Partijen, of één Partij niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin RE-Design website is gevestigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN DIENSTVERLENING

Publicatiedatum: 1 augustus 2020

Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (artikel 1-2)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RE-Design website: dienstverlener, welke is gevestigd te Almere en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66684897, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: (rechts)persoon, die de opdracht voor dienstverlening aan RE-Design website heeft aangevraagd, ofwel heeft verstrekt.
 3. Partijen: RE-Design website en Opdrachtgever.
 4. Offerte: aanbod van in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten, waarmee wordt beoogd een overeenkomst aan te gaan.
 5. Opdrachtbevestiging: het schriftelijk of elektronisch akkoord van Opdrachtgever op de door RE-Design website aangeboden offerte, dan wel de schriftelijke of elektronische bevestiging van RE-Design website waarin de diensten zijn omschreven.
 6. Overeenkomst: deze algemene voorwaarden, de opdrachtverlening ofwel opdrachtbevestiging, waaronder begrepen de door RE-Design website uitgebrachte offerte, voor zover Partijendaarvan niet zijn afgeweken.
 7. Opdracht: de overeenkomst tussen RE-Design website en Opdrachtgever.
 8. Werkzaamheden: de door RE-Design website aan Opdrachtgever te verlenen of verleende diensten op het gebied van webdesign.

 


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van RE-Design website, alsmede alle overeenkomsten tussen Partijen, waarop RE-Design website deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover hiervan niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RE-Design website, voor de uitvoering waarvan door RE-Design website derden dienen te worden betrokken, één en ander rekening houdend met het bepaalde in artikel 7 (inschakeling derden).
 3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op nieuwe opdrachten indien Opdrachtgever de geldigheid ervan bij een eerdere opdrachtverlening aan RE-Design website uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend heeft aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden over een vervangende bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking zal hebben tussen Partijen als de nietige of vernietigde bepaling.
 5. Voor specifieke diensten of producten, kan RE-Design website aanvullende voorwaarden opstellen. Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is geregeld in aanvullende voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden.
 6. RE-Design website is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd van toepassing. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten die zijn verleend op of na de datum van wijziging, alsmede op lopende opdrachten voor zover Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na toezending van de gewijzigde voorwaarden heeft bedongen dat de vorige voorwaarden van toepassing blijven op de opdracht. Voor zover een opdracht reeds was verleend vóór de datum van de wijziging van de algemene voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden, mits deze na de wijziging daarvan aan Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch zijn toegestuurd, en voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden, en Opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk bezwaar heeft gemaakt. Bij niet tijdige opzegging of verwerping vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst plaats op basis van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

 

 

Totstandkoming van de overeenkomst (artikel 3

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 1. RE-Design website zal voor de aanvang van de werkzaamheden het aanbod schriftelijk of elektronisch in de vorm van een offerte of prijsopgave, welke geldig is gedurende veertien (14) dagen na dagtekening van de offerte, aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen, tenzij anders overeengekomen door Partijen, of door RE-Design website uitdrukkelijk stilzwijgend is aanvaard.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod schriftelijk of elektronisch binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft aanvaard, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, of Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch blijk geeft de wil te hebben om van de diensten van RE-Design website gebruik te maken en RE-Design website de opdracht middels een opdrachtbevestiging accepteert, of de werkzaamheden, na een schriftelijke of elektronische opdracht of vraag van Opdrachtgever, feitelijk een aanvang nemen.
 3. Indien een vrijblijvend aanbod, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft RE-Design website het recht het aanbod binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van dit aanbod te herroepen. Laat RE-Design website dit na, dan is de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen tot stand gekomen.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 5. Na aanvaarding van het aanbod kan de overeenkomst door Partijen slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. RE-Design website is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aan te passen waarop RE-Design website het aanbod deed.
 6. RE-Design website kan niet worden gehouden aan offertes, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. RE-Design website kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

 

Inhoud, uitvoeringen en wijziging van de opdracht (artikel 4-6)

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de opdracht

 1. RE-Design website zal de opdracht naar beste inzicht, met zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op de moment beschikbare informatie, alsmede zoals is vastgelegd in de met de Opdrachtgever overeengekomen afspraken.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden kan door RE-Design website pas starten, indien Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, gegevens heeft verstrekt die redelijkerwijs nodig of wenselijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten mits is voldaan aan de voorwaarde welke is genoemd in artikel 11, lid 1 (voorschotbetaling).
 3. RE-Design website voert de opdracht in verschillende fasen uit, waarbij Opdrachtgever telkens de voorafgaande fase schriftelijk dient goed te keuren alvorens RE-Design website kan starten met de volgende fase.
 4. RE-Design website zal Opdrachtgever gedurende voor zover noodzakelijk op de hoogte brengen van de voortgang van de werkzaamheden.
 5. De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op het vestigingsadres van RE-Design website, tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, dan wel redelijkerwijs uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit.
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of het verwachte tijdstip van afronding van de oorspronkelijke opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed.
 7. RE-Design website zal bij de uitvoering van de opdracht, gebruik maken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software.

 

Artikel 5. Medewerking van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan RE-Design website aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever in alle redelijkheid behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RE-Design website worden verstrekt.
  RE-Design website mag ervan uitgaan dat de informatie juist, volledig, betrouwbaar en rechtmatig is verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient RE-Design website alle benodigde toegang te verlenen tot betrokken computersystemen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Indien RE-Design website bij Opdrachtgever op locatie werkzaamheden verricht ofwel gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van Opdrachtgever, zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening voor adequate werkruimte en overige faciliteiten die voldoen aan alle eisen volgens de arbeidsomstandighedenwet.

 

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens het verrichten van de opdracht blijkt dat zich wijzigingen voordoen in het aantal (geschatte) uren, (geschatte) doorlooptijd, de verwachte opleverdatum, ofwel overeengekomen aard van de werkzaamheden, informeren Partijen elkaar hierover zo spoedig mogelijk en gaan zij in overleg om te bezien in hoeverre dit tot een wijziging van de opdracht dient te leiden. Bij dit overleg nemen Partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. \
 2. Wijziging van de opdracht kan mondeling, schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Indien wijzigingen van de opdracht mondeling door Partijen worden overeenkomen, dient Opdrachtgever de wijziging schriftelijk of elektronisch aan RE-Design website te bevestigen.
 3. Indien RE-Design website de mondeling overeengekomen wijzigingen schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever bevestigt, worden deze geacht bindend te zijn, tenzij Opdrachtgever deze onmiddellijk, maar niet langer dan twee (2) werkdagen schriftelijk of elektronisch annuleert.
 4. RE-Design website zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten indien wijziging van de opdracht financiële alsmede kwalitatieve gevolgen heeft. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal RE-Design website daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van Opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door Opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten, bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven, of het inschakelen van derden, geheel ten laste van Opdrachtgever.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel zal RE-Design website geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan RE-Design website kunnen worden toegerekend.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en, of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en, of te wijzigen.
 8. Indien de wijziging van de opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van een (gedeeltelijke) opzegging en geldt het bepaalde in de artikelen 12 en 13 (beëindiging en bijzondere ontbindingsgronden).
 9. Van meerwerk is sprake als RE-Design website werkzaamheden verricht buiten de reikwijdte van de oorspronkelijke of gewijzigde opdracht, zonder daarvoor een nieuwe offerte af te geven. Een wijziging van de opdracht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt niet gezien als meerwerk. De inhoud en verwachte duur van het meerwerk wordt tussen Partijen onderling vastgesteld.

 

Inschakeling derden (artikel 7)

Artikel 7. Inschakeling derden
RE-Design website heeft het recht om bij het verrichten van de opdracht, dan wel een deel ervan, derden in te schakelen, indien en voor zover RE-Design website voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit nuttig of noodzakelijk acht. RE-Design website zal bij het inschakelen van derden vooraf overleggen met Opdrachtgever. Voor zover de derde eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen Partijen.

Uitvoeringstermijnen, vertraging & opschorting (artikel 8-9)

Artikel 8. Uitvoeringstermijnen

 1. De door RE-Design website gecommuniceerde uitvoeringstermijnen zijn geen fatale termijnen, maar gelden als een redelijke inschatting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de termijn door RE-Design website levert geen toerekenbare tekortkoming op zoals in artikel 13, lid 2 en verschaft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst noch een recht om enige verplichting of betaling tegenover RE-Design website op te schorten, tenzij sprake is van opzet aan de zijde van RE-Design website.
 3. Indien extra kosten ontstaan uit de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verlangde gegevens zoals genoemd in artikel 5 (medewerking Opdrachtgever), of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking door Opdrachtgever, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 4. RE-Design website zal, voor zover dit mogelijk is, alle pogingen aanwenden en zich inspannen om op eigen kosten een passende vervanging te vinden, indien vertraging in de uitvoering van werkzaamheden ontstaat door RE-Design website.

 

Artikel 9. Opschorting

 1. Indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, of indien RE-Design website na het sluiten van  de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is
  RE-Design website bevoegd de werkzaamheden op te schorten.
 2. RE-Design website kan ook werkzaamheden opschorten, indien vanwege vertraging of nalaten aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van haar kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting, laat onverlet het recht van RE-Design website om de overeenkomst op te zeggen volgens artikelen 12 en 13 (beëindiging en bijzondere ontbindingsgronden).
 3. Indien RE-Design website overgaat tot opschorting van de werkzaamheden, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeden van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan. Het in artikel 6 bepaalde is niet van toepassing op de opschorting.
 4. Partijen zijn gerechtigd om de opdracht op te schorten, indien zij hinder ondervinden door handelen of nalaten door de wederpartij, of ingeval van Opdrachtgever, tevens diens personeel, waaronder in ieder geval begrepen bedreiging of geweld. Artikelen 6, lid 1 (wijziging van de opdracht), 13, lid 3 (bijzondere ontbindingsgronden) en 22, lid 1 (toepasselijk recht), zijn in dat geval, voor zover redelijkerwijs mogelijk, van overeenkomstige toepassing.

 

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden (artikelen 10- 11)

Artikel 10. Tarief en kosten

 1. RE-Design website hanteert standaard- en gedifferentieerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk, dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk, dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 4. Meerwerk als bedoeld in artikel 6, lid 5, wordt vergoed volgens dezelfde tarieven als waarvoor de oorspronkelijk opdracht wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever dient, voordat RE-Design website met de uitvoering van werkzaamheden is begonnen, een voorschot van 50% van de afgesproken prijs te betalen. Na tussenevaluatie van RE-Design website dient Opdrachtgever een voorschot van 25% van de afgesproken prijs te betalen. De restbetaling van 25% van de afgesproken prijs, vermeerderd met eventueel bijkomende kosten, vindt door Opdrachtgever plaats na afronding van de werkzaamheden.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever niet of niet geheel binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichtingen tegenover RE-Design website voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is, rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn, een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente. Het in artikel 13, lid 2(bijzondere ontbindingsgronden) bepaalde is in dat geval niet van toepassing.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende factuur voldoende.
 5. RE-Design website heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente, en als laatste in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Het door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding, is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden van RE-Design website.
 7. Opdrachtgever dient binnen zeven (7) dagen na de dag van de verzending van de factuur, schriftelijk aan RE-Design website kenbaar te maken indien hij bezwaar heeft omtrent de hoogte van de factuur. De betalingstermijn wordt in dat geval niet opgeschort.

 

Einde van de overeenkomst en de gevolgen daarvan (artikelen 12-14)

Artikel 12. Beëindiging

 1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, tenzij Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft aangegeven de overeenkomst te willen voortzetten. In dat geval wordt de overeenkomst met dezelfde termijn verlengd, tenzij
  anders wordt overeengekomen.
 2. Partijen kunnen een overeenkomst ontbinden door schriftelijk of elektronisch de andere Partij hierover te mededelen, waarin tenminste de grond van de ontbinding dient te worden vermeld, alsmede de datum waarop de ontbinding ingaat. Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. De verplichtingen van Partijen uit de overeenkomst, dan wel deze algemene voorwaarden die naar hun aard dienen te blijven voortbestaan, blijven ook na de beëindiging van de opdracht respectievelijk na ontbinding van de overeenkomst, van toepassing op Partijen, waaronder in ieder geval begrepen artikel 6, lid 5 (meerwerk), artikel 11 (betalingsvoorwaarden), artikel 21 (persoonsgegevens) en artikel 22 (geschillen).

 

Artikel 13. Bijzondere ontbindingsgronden

 1. RE-Design website is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer sprake is van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling, staking van de activiteiten van Opdrachtgever, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of wijziging van rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of vergelijkbare omstandigheden, die RE-Design website op goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, dient de gedupeerde Partij de tekortschietende Partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en de tekortschietende Partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen de tekortkoming op te heffen, of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming op en, of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de Partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de overeenkomst op deze grond te beëindigen.
 3. Aan laakbaar handelen van een Partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die Partij.
 4. Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst door ieder van Partijen worden ontbonden. Van overmacht is sprake, indien een tekortkoming een Partij niet kan worden toegerekend. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, storingen en verbindingen met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken. Een tekortkoming kan een Partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

 

Artikel 14. Gevolgen van ontbinding

 1. Indien een overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft elke Partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door RE-Design website, op één van de gronden zoals genoemd in artikel 13 (bijzondere ontbindingsgronden), is RE-Design website niet gehouden tot schadeloosstelling in welke vorm of welke naam dan ook. Opdrachtgever is alsdan verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van RE-Design website te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de ontbinding volgens het bepaalde in artikel 12, lid 3 (beëindiging) in werking treedt.
 3. Indien RE-Design website de overeenkomst ontbindt op grond van de leden 2 of 3 van artikel 13 (bijzondere ontbindingsgronden), is Opdrachtgever naast het bepaalde in het eerste lid tevens gehouden tot betaling van 10% van het resterende deel van het tarief, dat Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De ontbinding laat het recht van  RE-Design website op schadevergoeding onverlet.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Opdrachtgever op de gronden zoals vermeld in de leden 1 of 2 van artikel 13 (bijzondere ontbindingsgronden), dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van RE-Design website te voldoen, één en ander naar de
  stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de ontbinding volgens het bepaalde in artikel 12, lid 4 in werking treedt, die in geval de werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vaste prijs alsdan worden berekend aan de hand van de door RE-Design website gehanteerde
  Dit laat onverlet het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van artikel 17.
 5. Indien de opdracht door één van Partijen wordt opgezegd, op grond van het bepaalde in artikel 13, lid 4 (overmacht), is Opdrachtgever verplicht het tarief en bijkomende kosten op declaratie van RE-Design website te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 12, lid 3 (beëindiging) in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De opzeggende partij is niet aansprakelijk voor de uit de opzegging voortvloeiend kosten of gederfde inkomsten.
 6. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals genoemd in artikel 13 (bijzondere ontbindingsgronden), dan is Opdrachtgever verplicht het tarief en bijkomende kosten op declaratie van RE-Design website te voldoen op basis van de reeds gewerkte uren, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de ontbinding volgens het bepaalde artikel 12, lid 3 (beëindiging) in werking treedt. In geval de opdracht tegen een vast tarief wordt uitgevoerd, is Opdrachtgever 100% van het resterende tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

 

Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten (artikelen 15-16)

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met RE-Design website gesloten overeenkomst is nagekomen, blijven geleverde zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, en dergelijke, in eigendom van RE-Design website. Opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in gebruik nemen, publiceren, vermenigvuldigen, verspreiden, doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.
 2. Indien Opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden te kort schiet, is RE-Design website gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen dan wel de levering op te schorten.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om RE-Design website daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. RE-Design website behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van het Auteursrecht.
 2. Alle door RE-Design website verstrekte stukken, zoals concepten, rapportages, documenten, adviezen en andere voortbrengselen van de geest, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RE-Design website worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.
 3. RE-Design website behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

 

Aansprakelijkheid, vrijwaring en vervaltermijn (artikel 17-19)

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. RE-Design website is niet aansprakelijk voor enige schade, van welk aard dan ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en, of onvolledige gegevens. Ook is RE-Design website niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het door of vanwege Opdrachtgever niet tijdig informeren van RE-Design website over feiten of omstandigheden die in verband met een correcte of tijdige uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn, het achterhouden daarvan en, of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken over dergelijke feiten en omstandigheden.
 2. RE-Design website is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door hem niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het tarief dat RE-Design website voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 3. RE-Design website is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstrategie.
 4. RE-Design website is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever RE-Design website niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.
 5. Voor zover RE-Design website bij de werkzaamheden afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop RE-Design website weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan RE-Design website niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit deze relaties met RE-Design website.

 

Artikel 18. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart RE-Design website en alle bij de opdracht ingeschakelde derden tegen inbreuk van rechten of aanspraken van derden in verband met de uitvoering van werkzaamheden voor zover die aanspraken voortvloeien uit enige handeling, uitspraak of nalatigheid van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever aan RE-Design website verzoekt om voor hem bestanden of informatie aan een derde te verstrekken, geschiedt dat in naam en onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor zover RE-Design website door derden wordt aangesproken, is Opdrachtgever verplicht om RE-Design website zowel buiten als in rechte bij te staan en al datgene te doen wat nodig is om snel tot een oplossing te komen. Bij nalatigheid is RE-Design website gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen zonder Opdrachtgever eerst in gebreke te hoeven stellen. Alle kosten en schade die door RE-Design website in dat verband worden gemaakt komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 19. Vervaltermijn
Voor zover de wet of deze voorwaarden niet anders bepalen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever tegenover RE-Design website, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten (artikel 20)

Artikel 20. Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met RE-Design website te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RE-Design website.
 2. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

 

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens (artikel 21)

Artikel 21. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van die informatie.
 2. RE-Design website zal de grootst mogelijke (voorzorgs-) maatregelen treffen om de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.
 3. RE-Design website zet zich volledig in om te allen tijde verantwoord om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens conform de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Onder persoonsgegevens wordt vanuit de AVG verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).
 4. Persoonsgegevens zullen te allen tijde worden bewaard op een beveiligde server. RE-Design website zal ervoor zorgdragen dat de opslagperiode van de door RE-Design website tot een strikt wettelijk minimum wordt beperkt.
 5. Persoonsgegevens zullen alleen voor de te dienen doelen gedeeld worden met derden. Hierbij houdt RE-Design website zich aan zijn verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. RE-Design website informeert Opdrachtgever over de wijze waarop RE-Design website omgaat met persoonsgegevens aan de hand van een privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website van RE-Design website.

 

Toepasselijk recht, klachten en geschillen (artikel 22)

Artikel 22. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RE-Design website.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal RE-Design website de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RE-Design website slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (gevolgen van ontbinding).
 4. Een geschil is aanwezig indien Partijen, of één Partij dit aanwezig acht.
 5. Partijen zullen geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk onderling oplossen, ofwel in der minne. Indien dit voor Partijen, of één Partij niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin RE-Design website is gevestigd.
Call Now Button